Liu,Wen-Hsiang
Director

Bowed-String Section

Liang,Chin-Ning Gaohu
Concertmaster
Wu,Chi-Feng Erhu
Lee,Chia-Ying Erhu
Chang,Wei-Ting Erhu
Liu,Yu-Ching Erhu
Wang,Tzu-Wen Zhonghu
Chang,Shih-Chieh Zhonghu
Zhu,Ya-Han Gehu(Cello)
Tung,Hua-Min Gehu(Cello)
Chen,Szu-Ying
Double Bass

Plucked-String Section

Yen,Tzu-Ying Liuqin
Hsueh,Ching-Wen Pipa
Su,Yu-Sheng   Pipa
Tien,Chia-Yu Yangqin
Lin,Yung-Yuan Yangqin
Su,Jia-Min Zhongruan
Huang,Shih-Yun Daruan

Wind Section

Chen,Po-Yuan Xindi
Wu,Cheng-Hsiung Qudi
Liu,Fu-Chi    Bangdi
Hsu,Chen-Ling Soprano Sheng
Chiu,Hsing-Yu Alto Sheng
Tu,Feng-Cheng Suona

Percussion Section

Lin,Chih-Wen Percussion
Shen,Yi-Chieh Percussion
Orchestra Administrators
Wang,Chen-Chun
X